Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. NOVA Coaching en Training, gevestigd te Enschede, KvK-nummer 71795022, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.

Artikel 3: aanmelding

 1. Bij aanmelding ontvang ik je volledige naam, adresgegevens en e-mailadres.
 2. Aanmeldingen zijn persoonsgebonden en bindend.
 3. Bij eventuele inschrijvingen voor meerdere personen zijn volledige naam, adres en e-mailadres vereist en bindend.
 4. Aanmelding doe je via de website of door mij een mail te sturen.
 5. Aanmelding via de website: je betaalt tijdens het aanmeldproces, waarmee je aanmelding direct definitief is.
 6. Aanmelding via e-mail: vermeld duidelijk de datum en om welke activiteit het gaat. Je ontvangt een bevestiging van mij via e-mail retour. Je doet de (aan)betaling en dan is jouw plaats voor je gereserveerd.
 7. In overleg is het mogelijk om in delen te betalen. Na de eerste aanbetaling is jouw plek voor jou gereserveerd.

Artikel 4: Betaling

 1. Betalingen voor individuele sessies en eenmalige groepsactiviteiten evenals de kosten voor cursussen, trainingen, workshops en intensives kunnen online via de site worden betaald. Op verzoek kan er een factuur worden gestuurd en kan de factuur via de bank worden overgemaakt op rekening zoals vermeld op de factuur.
 2. Facturen moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 5: Annulering

 1. Elke aanmelding binnen NOVA Coaching en Training resulteert in een gezamenlijke commitment: jij maakt die dag(en) ruimte, NOVA Coaching en Training reserveert voor jou een plaats, verbindt zich met jou en zorgt voor de voorbereidingen. In eer en respect naar het klantproces en in waardering naar alles wat er qua organisatie nodig is, is het goed om te beseffen dat annuleren op het laatste moment niet kosteloos mogelijk is (ook niet bij ziekte en overmacht).
 2. Individuele afspraken/consulten:
  • Bij annulering binnen 48 uur wordt € 45 in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 24 uur, het vergeten van een afspraak of niet-verschijnen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • Bij gewichtige omstandigheden heeft NOVA Coaching en Training het recht de sessie te annuleren. NOVA Coaching en Training neemt contact op om een nieuwe afspraak met jou te plannen. Uiteraard zijn hier voor jou geen extra kosten aan verbonden.
  • Annulering dient per mail of telefonisch te worden doorgegeven. Niet per whats-app of sms bericht.

3. Workshops en losse activiteiten*:

 • Annulering dient per email te gebeuren.

 • Wanneer de annulering minimaal 2 weken van te voren per mail wordt doorgegeven, dan wordt het volledige cursusgeld terugbetaald minus de annuleringskosten (administratie en voorbereidingskosten) van 50 euro.

 • Bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum is er geen teruggave meer mogelijk*. Wanneer het cursusbedrag nog niet is betaald dient dit alsnog te worden gedaan.

 • Bij annulering wordt ten allen tijde administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht van 50 euro. In geen geval is terug betaling hiervan mogelijk.

 • *Als je verhinderd bent, mag je een vervanger sturen. Je geeft de naam van de afgevaardigde tot 24 uur voor aanvang van de workshop of losse activiteit per e-mail of telefonisch door aan NOVA Coaching en training. Hiervoor wordt een bedrag van 25 euro gerekend aan administratiekosten.

Bij gewichtige omstandigheden heeft NOVA Coaching en Training het recht de workshop of activiteit te annuleren. Het volledige bedrag zal dan worden terugbetaald.

4. Training, retraite of intensive:

 • Als je onverhoopt genoodzaakt bent een training, retraite of intensive af te zeggen, dan ben je mogelijk het geheel of een deel van de totale investering verschuldigd:
  • Indien je annulering minimaal 4 weken vóór aanvang door NOVA Coaching en Training wordt ontvangen, dan vindt 100% restitutie plaats minus € 75,- onkostenvergoeding (administratie en voorbereidingskosten)
  • Indien jouw annulering tussen 30 en 15 dagen vóór aanvang van de training, retraite of intensive door NOVA Coaching en Training wordt ontvangen, dan vindt 50% restitutie plaats.
  • Indien je annulering binnen 15 dagen vóór aanvang door NOVA Coaching en Training wordt ontvangen, dan vindt geen restitutie plaats. Mocht er nog geen betaling hebben plaatsgevonden dan dient dit alsnog te worden voldaan. 
 • Als je verhinderd bent en wilt annuleren dan is er de optie om een vervanger sturen. Je geeft de naam van de afgevaardigde tot 7 dagen vóór aanvang van de training, retraite of intensive per e-mail of telefonisch door aan NOVA Coaching en Training. Hiervoor wordt een bedrag van 25 euro in rekening gebracht aan administratiekosten. 

Bij gewichtige omstandigheden heeft NOVA Coaching en Training het recht de training of intensive te annuleren. Er vindt volledige restitutie aan jou plaats.

 1. Afhandeling bij vooruitbetaling
  Indien de betaling al (deels) is verricht, wordt de eventueel verschuldigde onkostenvergoeding hiermee verrekend. Indien nog geen betaling heeft plaatsgevonden, blijft de resterende betalingsverplichting bestaan.

Artikel 6: Gedragsregels

 1. Alle activiteiten worden ruim ingepland. Ben je te vroeg, dan mag je in de auto wachten of een wandelingetje maken. Op die manier kan de sessie of activiteit voldoende voorbereid starten.
 2. Indien je onverhoopt te laat komen, komt dit in mindering op de consulttijd. Soms is er uitloop mogelijk. NOVA Coaching en Training is verantwoordelijk voor de tijdsbewaking.
 3. Tijdens het eerste consult of behandeling vindt er altijd een intake plaats om goed in kaart te brengen wat jouw hulpvraag en doel is. Na de sessie kan een vervolgafspraak worden gemaakt. Tussentijds wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.
 4. Een behandeling van een arts wordt nooit doorkruist.
 5. Voor, tijdens en na aanvang van een sessie mag geen alcohol worden genuttigd of drugsgebruik plaatsvinden. Dit is van invloed op de sessie en de nawerking ervan. Wanneer hier toch sprake van is, word je verwijderd uit de groep of de praktijk. Terugbetaling is dan niet mogelijk.
 6. Wanneer er een persoon in de groep is die de groepsenergie ernstig verstoort, heeft NOVA Coaching en Training het recht deze te verwijderen. Terugbetaling is dan niet mogelijk.

Artikel 7: Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de eventueel verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van diensten zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 8: Prijsindexering 

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 9: Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienst­verlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht­gever.

Artikel 10: Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, blijft het oorspronkelijke bedrag schuldig en is opdrachtgever verplicht deze te betalen aan dienstverlener.
 3. Wanneer opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een dienst afzegt, blijft het gehele bedrag verschuldigd. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie of op een ander moment afnemen van de dienst.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 12: Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 Artikel 13: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdracht­gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 14: Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst­verlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdracht­gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16: Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18: Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Alle sessies, consulten, behandelingen, workshops, trainingen, intensives en activiteiten zijn op basis van volledige, eigen verantwoordelijkheid. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw eigen proces. Je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
 2. Manon Abrahams -NOVA Coaching en Training – kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Bij aanmelding of afspraak maakt dit deel uit van de overeenkomst.
 3. NOVA Coaching en Training ontvangt vooraf alle nodige informatie over lichamelijke klachten, medicatie, ziektes en psychische problemen. Deze komen aan de orde tijdens de intake of op het aanmeldformulier.

Artikel 20: Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 21: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 22: Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 23: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  3. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  4. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar NOVA Coaching en Training is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.